Hjertesager

Alternativet Odenses Hjertesager

Ny Politisk kultur

 • Gennemsigtighed og åbenhed i alle de demokratiske beslutningsprocesser
 • Implementering af alle FNs 17 bæredygtighedsmål
 • Garanti for politisk behandling af borgerdrevne forslag
 • God tone og respektfuldt samarbejde mellem alle partier i Byrådet
 • Borgernært demokrati
 • Arbejde for et kærligt og respektfuldt menneskesyn
 • Faglighed frem for kortsigtet økonomisk tænkning
 • De 3 bundlinjer, den sociale, den miljømæssige og den økonomiske

 

Miljø og bæredygtig omstilling

 • Odense som klimakommune
 • Omlægning til biomasse på Fynsværket.
 • Kun økologi på de grundvandsdannende oplande på Fyn
 • Økologisk drift på ALLE kommunale arealer
 • Krav om miljøvenlige indkøb til Odense Kommunes daglige drift i alle forvaltninger.
 • Fortsat krav til Odense Kommunes underleverandører om miljøvenlig produktion - samt overholdelse af gældende overenskomster og sociale klausuler.
 • Billigere, bedre, og grønnere offentlig trafik. Gratis citybus-ordning udvides.
 • Eldrevne taxaer og kommunale biler.

 

Odense Kommunes medarbejdere – trivsel

 • Medarbejdertrivsel giver god velfærd til borgerne
 • Afbureaukratisering – mere tillid mindre kontrol
 • Markant forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på samtlige kommunale arbejdspladser
 • Kompetenceløft af alle medarbejdere inkl. ledere
 • Mulighed for 30-timers arbejdsuge til offentligt ansatte
 • Whistleblower ordning

 

Daginstitutioner

 • Frigør varme hænder fra unødige og tidskrævende dokumentationskrav
 • Begræns screening og test til børn med truet udvikling
 • Tidlig og intensiv indsats for børn med truet udvikling
 • Anerkendende og tidlig hjælp til usikre forældre
 • Veluddannet personale hvis kvalifikationer matcher børnenes behov

 

Folkeskolen

 • Ledelsesretten tilbage til folkeskolen - så den lokale ledelse og skolebestyrelse kan træffe meningsfulde beslutninger for børn og medarbejdere
 • 30-timers arbejdsuge gælder også børnene
 • Arbejde for tilbagerulning af Lov nr. 409 om lærernes arbejdstidsaftale
 • Reducer lærernes administrationstid til fordel for forberedelsestid
 • Bring den skabende kunst ind i skolerne
 • Inklusionsopgaver skal bunde i evidensbaseret viden
 • Modersmålsundervisning

 

Beskæftigelsespolitik

 • Afbureaukratisering.
 • Faglighed frem for kortsigtet økonomisk tænkning
 • Styrkelse af det gensidigt anerkendende samarbejde mellem sagsbehandler og borger
 • Et holistisk syn i sagsbehandlingen
 • Øget fokus på og støtte til iværksætteri
 • Fremme af socialøkonomiske virksomheder
 • Borgerens egne initiativer og ressourcer i fokus

 

Sundhed

 • Styrkelse af det forebyggende sundhedsarbejde på alle niveauer.
 • Forbedre sammenhængen mellem region og kommune – både i forhold til forebyggelse, behandling og genoptræning.
 • Styrke indsatsen for gratis tandpleje
 • Fokus på komplementære og alternative behandlingsformer.
 • Natur og kultur på recept til dem, der befinder sig i en særlig sårbar livssituation
 • Øget fokus på børn og unges mentale sundhed
 • Sundhedsmæssig screening af flygtninge
 • Øget fokus på traumebehandling af flygtninge

 

Social

 • Afbureaukratisering. Frigiv varme hænder til omsorg.
 • Understøtte eksperimenterende bo-, bygge- og leveformer.
 • Nyopførelse og omlægning af boligområder, med fokus på det sociale, det bæredygtige og det kulturelle.
 • Rummelige og åbne arbejdsfællesskaber.
 • Søge frikommunestatus til afprøvning af borgerløn/ kontanthjælp uden modkrav.

 

Kultur, Fritid og Byrum

 • Et aktivt og mangfoldigt fritids- og kulturliv
 • Understøttelse af kulturelt iværksætteri
 • Forskønnelse af byrummet i samspil med naturen udbredt til alle dele af kommunen
 • Et samlet årskort til en række kulturinstitutioner
 • Kunst ind i borgernes og byens liv – i vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem, dagcentre og alle de steder, hvor borgerne mødes
 • Klimasikring af Odense Fjord der et af de ti steder i Danmark med størst risiko for stormflodsskader.

 

Erhvervs- og virksomhedspolitik

 • Fortsætte positiv udvikling med socialøkonomiske virksomheder i Odense –samt udforske mulighederne og rammerne for disse endnu mere.
 • Erhvervsstøtte til økologisk bylandbrug, skolehaver og lokal råvareproduktion
 • Odense Kommunes ”Stjerneskibet”, skal i langt højere grad, klædes på til at understøtte social og bæredygtige iværksættere. Virksomhedernes kontakt og sagsbehandling til kommunen skal styrkes
 • Strømlining og simplificering af alkoholbevillinger i Odense
 • Pulje til at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter, kultur og projekter understøtter den grønne omstilling i lokalmiljøet.
 • Nedsættelse af dækningsafgiften for Odenseanske virksomheder. 

 

Samskabelse (Flygtningepolitik)

 • Et mangfoldigt Odense, hvor kendskabet til hinanden fremmes.
 • Fremhæve de gode eksempler. Mangfoldighed er et fælles ansvar.
 • Fokus på egne ressourcer og initiativ, mindske kontrollen og øge tilliden.
 • Kulturændring. Vi taler med hinanden.
 • Flere ressourcer til de professionelle omkring flygtninge
 • Tillid til den enkelte sagsbehandler
 • Etablering af et videnscenter for flygtninge med inddragelse af civilsamfundet og professionelle

 

Civilsamfundet

 • Samarbejde mellem civilsamfundet og det offentlige, erhvervslivet, og de socialøkonomiske virksomheder.
 • Understøtte civilsamfundets mange løft på tværs af nuværende institutions- og aldersskel