Vedtægter

Nugældende vedtægter for kommuneforeningen ’Alternativet Odense’

Reguleret Juni 2017, som følge af Landsmødets vedtagelse af ‘Kommuneforeninger. Minimumsvedtægter.’ 28.05.17

 

 

Kapitel 1 Indledning

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

Stk. 1

Foreningens navn er Alternativet Odense. Herefter omtalt som Kommuneforeningen.

 

Stk. 2

Kommuneforeningen omfatter Odense Kommune.

 

 

 

 

§ 2

Manifest

 

Stk. 1

Der er altid et alternativ!

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. Alternativet er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativet er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativet er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativet er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativet er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Alternativet er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om. Alternativet er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativet er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

Alternativet er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er alternativet.

 

 

 

 

 

 

§ 3

Organisationskultur

 

Stk. 1

Alt arbejde i Alternativet skal foregå i overensstemmelse med Alternativets værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

 

Stk. 2

Alternativet skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske

modstandere der, hvor de er.

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme,

hvis vi har taget fejl.

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer

med.

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske

visioner kan nås.

 

Stk. 3

Når der opstår en konflikt, forsøges den løst i mindelighed i den forening, hvori den udspiller sig. Konfliktmæglingsrådet kan efter skøn inddrages.

 

 

 

 

§ 4

Mangfoldighed

 

Stk. 1

Alternativet ønsker i alle sine fora og hvor partiet er repræsenteret, den bredest mulige sammensætning af medlemmer og kandidater. Der skal tilstræbes en spredning inden for eksempelvis geografi, etnicitet, køn, livserfaring, alder og faglighed.

 

 

 

 

 

Kapitel 2 Kommuneforeningen

 

§ 5

Kommuneforeningens formål

 

Stk. 1

Det er kommuneforeningens formål, at engagere og organisere områdets medlemmer og frivillige, ved at støtte op om- og igangsætte initiativer, som eksemplificerer, eller arbejder hen imod, Alternativets formål. Kommuneforeningen bør stræbe efter at udgøre en aktiv og respekteret medspiller i lokalområdet, herunder i såvel det politiske- som i det græsrodsbaserede miljø.

 

 

 

 

 

§ 6

§ 6 Kommuneforeningens opgaver

 

Stk. 1

Kommuneforeningen har det primære ansvar for aktiviteter i bevægelses- og partiregi, i det geografiske område lokalforeningen dækker. Dette omfatter aktivisme, projekter og opstilling af kandidater til kommunalvalg og indstilling af kandidater til folketingsvalg.

 

 

 

 

§ 7

Medlemmer i Kommuneforeningen

 

Stk. 1

Medlemmer i Kommuneforeningen er alle de medlemmer af Alternativet, der har bopæl i Kommuneforeningens område.

 

Stk. 2

Medlemskab forudsætter indbetaling af kontingent. Stemmeret for

nyindmeldte opnås 14 dage efter kontingentbetaling.

 

Stk. 3

Såfremt et medlem vedvarende modarbejder Alternativet kan den pågældende ekskluderes. Eksklusionsreglerne følger landsorganisationens.

 

 

 

 

§ 8

Kommuneforeningens ordinære årsmøde

 

Stk. 1

Kommuneforeningens øverste myndighed er Årsmødet, der afholdes hvert år inden udgangen af Marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel.

 

Stk. 2

Alle medlemmer kan deltage på årsmødet. Alle fysisk og eventuelt digitalt fremmødte medlemmer har stemmeret, jf. § 7, stk. 2 samt § 15, stk. 7.

Hovedbestyrelsen vil hurtigst muligt udpege en fælles leverandør af it-løsning, der skal bruges ved alle digitale afstemninger.

 

 

Stk. 3

Dagsorden for årsmødet skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra Tillidsgruppen

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer

7. Behandling af øvrige forslag

8. Valg

a. Valg af kandidater til byråd efter behov.

b. Valg til Tillidsgruppen.

c. Valg af suppleanter.

d. Valg af to kritiske revisorer, samt 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være modtaget –helst digitalt- af Tillidsgruppen senest to uger før Årsmødets afholdelse.

 

Stk. 5

Alle fremsendte forslag skal have min. 2 navngivne stillere blandt kommuneforeningens medlemsgruppe. Forslagene vedhæftes en kort argumentation.

 

Stk. 6

Medlemmer, der ønsker at kandidere til Tillidsgruppen eller til Byrådet, skal meddele Tillidsgruppen deres kandidatur –helst digital- senest to uger før Årsmødets afholdelse. Meddelelsen vedhæftes en skriftlig præsentation m. foto (max en A4 side). Hvis en digital videopræsentation foretrækkes (max 2 min.) fremsendes et link til denne, sammen med meddelelsen.

 

Stk. 7

Alle rettidigt indkomne forslag, samt liste over kandidater, udsendes -med henh. argumentation og præsentationer- til medlemmerne, senest en uge før Årsmødets afholdelse.

 

Stk. 8

Indkaldelse til Årsmøde sker som minimum pr. mail til medlemslisten.

 

 

 

 

§ 9

Kommuneforeningens ekstraordinære årsmøde

 

Stk. 1

Ekstraordinært Årsmøde indkaldes, såfremt Tillidsgruppen, eller mindst 25% af kommuneforeningens medlemmer ønsker dette, med angivelse af en dagsorden.

 

Stk. 2

Tillidsgruppen indkalder til ekstraordinært årsmøde senest 4 uger efter at have modtaget begæring herom, eller senest 4 uger efter beslutningen er truffet i Tillidsgruppen, med angivelse af dagsorden.

 

 

 

 

 

§ 10

Kommuneforeningens ledelse

 

Stk. 1

Kommuneforeningens arbejde faciliteres af en bestyrelse -herefter benævnt Tillidsgruppe- bestående af 7 personer. Er der ikke 7 kandidater, vælges 5.

Til Tillidsgruppen vælges ved separate valg, yderligere 2 suppleanter.

 

Stk. 2

Tillidsgruppen konstituerer sig -af formelle hensyn- med en forperson, en næstforperson og en kasserer. I ønsket om at realisere en ny politisk kultur, vil Tillidsgruppen i daglig praksis arbejde i en flad struktur, for at fremme medejerskab, medansvarlighed og decentralisering af initiativ og engagement.

 

Stk. 3

Tillidsgruppen pålægges, at udarbejde en dynamisk forretningsorden, der dels sætter rammen om den flade ledelsesstruktur og dels afspejler udviklingen i Alternativets organisation. Forretningsordenen skal bl.a. sikre en vedvarende høj grad af gennemsigtighed i Tillidsgruppens arbejde.

 

Stk. 4

Tillidsgruppens medlemmer skal være medlemmer af partiet og må ikke være i restance med kontingent.

 

Stk. 5

Kandidater til og medlemmer af kommunalbestyrelser, regionsråd eller Europaparlamentet kan vælges til og være medlem af bestyrelsen. Hvis de omtalte bliver valgt til Kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europaparlamentet, og er forperson i bestyrelsen, skal vedkommende straks træde tilbage.

 

Stk. 6

Folketingskandidater og valgte folketingsmedlemmer kan vælges til og være medlemmer af bestyrelsen, men ikke bestride poster som forperson, næstforperson eller kasserer.

Et bestyrelsesmedlem, som er folketingskandidat, går automatisk på orlov fra bestyrelsen, hvis der udskrives valg.

 

Stk. 7

Hvert tillidsgruppemedlem har én stemme, men der tilstræbes enighed. Ved fravær kan tillidsgruppemedlemmerne afgive deres stemme ved skriftlig eller digital fuldmagt til et andet tillidsgruppemedlem, vedr. konkrete beslutningspunkter på dagsordenen.

 

Stk. 8

Tillidsgruppen er beslutningsdygtig, når et flertal er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt.

 

Stk. 9

I tilfælde af stemmelighed, genforhandles spørgsmålet mhp at opnå flertal. Lykkes dette ikke, sendes spørgsmålet til skriftlig ell. digital afstemning blandt lokalforeningens medlemmer.

 

Stk. 10

Tillidsgruppen er, sammen med valgte og ikke-valgte kandidater til byrådet, ansvarlig for politikudviklingen i kommunalt regi.

 

Stk. 11

Tillidsgruppen er ansvarlig for at skabe handlerum for medlemmerne, samt for behandling af budget og regnskab i kommuneforeningen.

 

Stk. 12

Tillidsgruppen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg, samt uddelegere opgaver til enkeltpersoner. Tillidsgruppen tager åbent imod ethvert initiativ fra medlemmer og frivillige, når initiativet understøtter foreningens formål.

 

Stk. 13

Tillidsgruppen skal gøre referater og regnskab offentligt tilgængelige. Dog skal Tillidsgruppen udvise diskretion i bl.a. personfølsomme sager.

 

Stk. 14

Suppleanter kan deltage i tillidsgruppens møder, med taleret.

 

Stk. 15

Hvis forpersonen trækker sig fra Tillidsgruppen, bliver næstforpersonen konstitueret som forperson, indtil Tillidsgruppen afholder nyt møde. 1. suppleanten indkaldes, og Tillidsgruppen konstituerer herefter sig selv på ny.

 

 

 

 

§ 11

Bydelsforeninger

 

Stk. 1

Under Kommuneforeninger kan bydelsforeninger oprettes, som eksempelvis kan dække opstillingskredse eller administrativt fastlagte bydelsgrænser.

 

 

 

 

 

Kapitel 3 Valg af kandidater

 

§ 12

Tillidsvalgte

 

Stk. 1

Personer, der er medlem af en bestyrelse eller kandidat til kommunalbestyrelsen eller Folketinget, må ikke være medlem af andre politiske partier. Alle omtalte personer forventes at arbejde i et fællesskab til Alternativets bedste.

 

Stk. 2

Kandidater til alle politiske hverv skal have været medlem af Alternativet i minimum tre måneder ved det opstillingsmøde, hvor de vælges af medlemmerne.

 

Stk. 3

Kandidater til organisatoriske hverv er valgbare 14 dage efter kontingentet er indbetalt.

 

Stk. 4

Alle tillidsvalgte i Kommuneforeningen er valgt for et år og kan genvælges.

 

Stk. 5

Tillidsvalgtes valgperiode kan strækkes til to år.

 

     

§ 13

Kommuneforeningens opstillingsmøde

 

Stk. 1

Kommuneforeningens bestyrelse indkalder til opstillingsmøder efter behov. Her vælges eller genvælges kandidater til kommunalvalg, og kandidater til folketingsvalg kan eventuelt indstilles.

 

Stk. 1a

Kandidater der er valgt på opstillingsmøde er ikke på valg før januar 2018, med mindre andet er meldt ud i forbindelse med opstillingsmødet.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan indkalde til supplerende opstillingsmøde. Allerede valgte kandidaters kandidaturer annulleres ikke, når der afholdes supplerende opstillingsmøde, med mindre mødet er indkaldt med det formål, at stemme om en specifik allerede valgt kandidat.

 

Stk. 3

De opstillede byrådskandidater skal løbende rådføre sig- og samarbejde med lokalforeningen. Dette gælder både i opstillingsperioden og hvis kandidaten vælges ind i byrådet.

 

Stk. 4

Alternativet opstiller kandidater til alle valg sideordnet. Kommuneforeninger kan vælge at afvige fra dette princip og vælge listeopstilling i stedet.

 

 

 

 

§ 14

Indstilling af kandidater til Folketinget

 

Stk. 1

På et opstillingsmøde kan Kommuneforeningen indstille kandidater til Storkredsforeningens opstillingsmøde. At indstille en kandidat fra opstillingsmøde i Kommuneforeningen betyder, at de får Kommuneforeningens anbefaling.

 

Stk. 2

Kommuneforeningen kan ikke på egen hånd opstille kandidater til folketingsvalget.

 

Stk. 3

Kommuneforeningen vælger/udpeger en repræsentant til Kandidatudvalget i Storkredsen. Kandidatudvalget koordinerer kandidat- og opstillingsprocesserne i hele storkredsen med hensyn til folketingsvalg.

 

     

§ 15

Afstemninger og valg

 

Stk. 1

Ved valg af personer til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal afstemningen foregå skriftligt og/eller digitalt. Konstituering i en valgt forsamling betragtes ikke som et valg.

 

Stk. 2

Ved alle valg til et bestemt antal kandidater kan hvert stemmeberettiget medlem højst stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op.

Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, der afgives. Der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

 

 

Stk. 3

I tilfælde af stemmelighed på det yderste mandat i et forum jf. stk. to, skal der trækkes lod mellem de pågældende kandidater.

 

Stk. 4

Til valg uden et bestemt antal kandidater, kan er kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer.

Der kan afgives stemmer på alle kandidater og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.

 

Stk. 5

Folketingskandidater indstilles til valg på Storkredsens opstillingsmøde jf. stk. 4.

 

Stk. 6

En anden afstemningsform kan vedtages med mindst 2/3 flertal på mødet. Forslaget skal være sendt ud [1-2] uger før mødet.

 

Stk. 7

Digital afstemning kan anvendes, således at medlemmer, der ikke er fysisk tilstede, kan deltage i valg eller afstemninger. Der kan også bruges digital stemmeafgivning blandt fysisk fremmødte.

Stemmer fra fysisk fremmødte og digitalt fremmødte opgøres særskilt.

Ved usikkerhed om et digitalt valg eller afstemning kan de digitale stemmer forkastes eller valget/afstemningen kan gå om.

 

Stk. 8

Hvis man anvender digitale afstemninger ved års- eller opstillingsmøder i kommuneforeningen skal den af Hovedbestyrelsen valgte leverandør anvendes.

 
     

 

Kapitel 5 Økonomi

 

§ 16

Tegning og Økonomi

 

Stk. 1

Kommuneforeningen tegnes af Tillidsgruppens forperson og kasserer.

 

Stk. 2

Tillidsgruppen kan meddele yderligere prokura.

 

Stk. 3

Foreningens regnskab udarbejdes af den økonomiansvarlige, revideres af revisoren ved årets udgang og fremlægges på det ordinære Årsmøde.

 

Stk. 4

Regnskabet følger kalenderåret.

 

Stk. 5

Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede Tillidsgruppe.

 

Stk. 6

Kommuneforeningen må gerne modtage frivillige donationer fra medlemmer og interessenter.

 

Stk. 7

Ved økonomiske bidrag på 1.000 kroner eller mere offentliggøres bidragyderen og beløbet i regnskabet.

 

Stk. 8

Kommuneforeningen må gerne drive indtægtsgivende virksomhed, der tjener kommuneforeningens og Alternativets formål.

 

Stk. 9

Der kræves ikke særskilt kontingent for at være medlem af kommuneforeningen.

 

 

 

 

§ 17

Hæftelse

 

Stk. 1

Kommuneforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

 

 

 

 

 

Kapitel 5 Øvrige bestemmelser.

 

§ 18

Vedtægter og revision af vedtægter

 

Stk. 1

Kommuneforeningens vedtægter skal være i overensstemmelse med landsforeningens.

 

Stk. 2

Ændringer i landsforeningens vedtægter eller i minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, der er vedtaget på Landsmødet, gælder for Kommuneforeningen fra vedtagelsestidspunktet.

Kommuneforeningen er forpligtet til at indarbejde de relevante ændringer på sit førstkommende årsmøde efter Landsmødet.

 

 

Stk. 3

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske på et årsmøde med 2/3 flertal.

 

Stk. 4

Øvrige ændringer i vedtægterne, der ikke er konsekvens af landsmødebeslutninger, træder i kraft når Hovedbestyrelsen har godkendt ændringerne.

 

Stk. 5

Hvis Hovedbestyrelsen ikke kan godkende vedtægtsændringer vedtaget på årsmødet i Kommuneforeningen udløser det indkaldelse til ekstraordinært årsmøde inden for to uger efter Hovedbestyrelsens meddelelse.

 

Stk. 6

Kommuneforeningsbestyrelsen kan ved enstemmighed og efterfølgende godkendelse hos Hovedbestyrelsen og Vedtægtsudvalget vedtage at fravige dele af minimumsvedtægterne i op til otte måneder ad gangen. Ved årsmødet gælder dog til hver en tid de stående vedtægter. Forslag om fritagelse skal indeholde forslag til alternativ praksis, og en evaluering af fritagelsesperioden skal indleveres til Hovedbestyrelsen efterfølgende. Efter endt forsøgsperiode vendes tilbage til gældende vedtægter.

 

     

§ 19

Opløsning

 

Stk. 1

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære Årsmøder stemmer herfor.

 

Stk. 2

Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens eventuelle formue et formål, der efter årsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som Alternativet bygger på.

 

  

Reguleret som følge af Landsmødets vedtagelse af Minimumsvedtægter for Kommuneforeninger, 28.05.17:

 

Tillidsgruppemedlem 1:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 2:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 3:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 4:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 5:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 6:____________________________

 

Tillidsgruppemedlem 7:____________________________